mail  Prijava

Nogometna šola

NOGOMETNA ŠOLA NOGOMETNEGA KLUBA VIDEM

 

 

ORGANIZACIJA, DELOVANJE IN PROGRAM

NOGOMETNE ŠOLE

NOGOMETNEGA KLUBA VIDEM

V TS 2016/2017

SPLOŠNO

Nogometna šola nogometnega kluba Videm je sekcija, ki deluje v ŠD Videm. NŠ je ustanovljena z namenom ustanavljanja, delovanja in vodenja selekcij NŠ za potrebe ŠD Videm. Vse selekcije so uradno vključene v sistem tekmovanja v MNZ Ptuj in NZS Slovenije.

NŠ NK Videm ima v tekmovalnem letu 2016/2017 naslednje selekcije, ki so aktivno vključene v tekmovanja pod okriljem MNZ Ptuj.

- U 19 mladina,

- U 17 kadeti,

- U 13 mlajši dečki

- U 11 starejši cicibani,

- U 9 cicibani,

- U 7 mlajši cicibani.

Vse selekcije so registrirane v MNZ Ptuj. Vsi igralci so registrirani v skladu s pravili NZS.

Vodstvo NŠ NK Videm:

Vodja NŠ NK Videm podpredsednik ŠD Videm Darko Jeza,

Namestnik vodje NŠ NK Videm član UO ŠD Videm Miran Selak

Član vodstva NŠ NK Videm član UO ŠD Videm Milorad Šipek,

Predstavnik staršev  selekcije U 19, član UO sekretar NK Videm Stanko Simonič, 

Predstavnik staršev selekcije U 17, Janko Rogina,

Predstavnik staršev selekcije U 13, Vinko Ciglar,

Predstavnik staršev selekcije U 11, Izidor Hrga,

Predstavnik staršev selekcije U 9, Primož Gorše

Predstavnik staršev selekcije U 7, Milan Šeliga

NŠ NK Videm je ena izmed sekcij, ki delujejo pod okriljem ŠD Videm. Odgovornost za delo in delovanje NŠ NK Videm je izključno naloga vodstva NŠ. Vodja oz. namestnik NŠ redno poročata o delu NŠ na rednih sestankih UO ŠD Videm in na redni letni konferenci ŠD Videm.

Finančni del nalog opravlja blagajničarka ŠD Videm z obvezno odobritvijo vodstva NŠ in UO ŠD Videm. Vse ostale aktivnosti in naloge za potrebe NŠ so izvajajo pod okriljem ŠD Videm oz. UO ŠD Videm (urejanje igrišč, pranje opreme, vzdrževanje objektov in opreme, ostale skupne naloge……………). 

NALOGE NŠ NK VIDEM 

1. Organizacija kvalitetne vadbe nogometa za mlade od 6 do 19 let (primerljive s katerokoli nogometno šolo v MNZ Ptuj).

2. Zagotoviti ustrezne kadrovske, finančne, administrativne, infrastrukturne, strokovne in ostale pogoje za kvalitetno vadbo.

3. Kvantiteta: zagotoviti čim večje število igralcev - pridobiti čim širšo bazo nogometašev začetnikov, saj le to zvišuje možnost pridobitve talentiranih posameznikov.

4. Kvaliteta: selekcioniranje in usmerjajne nogometašev v ustrezne programe; najsposobnejšim zagotavljati najzahtevnejšo in najkvalitetnejšo vadbo, manj sposobne pa v sodelovanju z drugimi klubi usmerjati v manj zahteven nogomet.

5. Uveljavljanje igralcev iz nogometne šole v članskem nogometu.

6. Vzgoja nogometašev v zdrave osebnosti z ustreznimi vrednotami.

7. Kvalitetno sodelovanje s starši (ob ustrezni razmejitvi vlog klub-trener-igralec-starši).

8. Sodelovanje s šolo; spremljati, sodelovati in pomagati na izobraževalni poti igralcev; na račun nogometa nikoli zanemarjati izobraževanja.

9. Igralcem in staršem posredovati ustrezne informacije o vseh stvareh, ki so povezane z nogometom in so pomembne za njihovo odločanje na nogometni poti.

10. Skrbeti za razvoj drugih nogometnih struktur – sodnikov, trenerjev, funkcionarjev (igralce,    ki izgubijo motiv po treniranju nogometa usmerjati v ta področja).

  1. CILJI  NŠ NK VIDEM 2015-2019

NŠ NK Videm si za obdobje 2015-2019 zadaja realne cilje. Smatramo, da imamo kvalitetno nastavljene programe delovanja in je zato v prvi vrsti pomembna kvalitetna in natančna izvedba.

V naslednjih letih je želja ustanovit še preostale selekcije, ki manjkajo v NŠ NK Videm (trenutno manjka selekcija U15 in povezovanje z drugimi primerljivimi nogometnimi šolami v MNZ Ptuj).

Pomembne cilje smo si zadali predvsem na infrastrukturnem, kadrovskem in organizacijskem delu. Za dosego teh ciljev bo pomembno predvsem trdo delo vodstva, pri zagotavljanju ustreznih finančnih sredstev.

TRENERJI PO SELEKCIJAH

Izbor trenerjev mora zadovoljiti kriterije po predpisih trenerske organizacije in tekmovalnega pravilnika MNZ Ptuj, ki predpisuje licence za posamezno tekmovanje. Trenerji se odgovorno in redno udeležujejo seminarjev in dodatnih izobraževanj ter se redno udeležujejo strokovnih sestankov.

Trenerski kader NŠ NK Videm v tekmovalni sezoni 2016/2017

 

EKIPA

TRENER

IZOBRAZBA

1.

Vodja NŠ

Jeza Darko

B

2.

U-19

Jeza Darko

Šmigoc Leopold

Luka Gajšek

B

C

C

3.

U-17

Simonič Jernej

C

4.

U-13

Vinko Damjan

C

5.

U-11

Selak Miran

C

6.

U-9

Šeliga Milan

B

7.

U-7

Topolovec Matej

šolanje za C

PROGRAM DELA MLADIH V NŠ NK VIDEM

Program dela je usmerjen v navajanje na zdravo življenje, vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih, navajanje na medsebojno sodelovanje v skupini in še posebej v pripravljenost na vključevanje v proces treninga, utrjevanje interesa za nogomet in delovne navade, pridobivanje ustreznega teoretičnega znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih in psihičnih lastnosti, specifičnih nogometnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih igralnih situacij in samostojno ustvarjalno reševanje nalog ter pridobivanje igralnih izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih. Sam program dela je bil za potrebe delovanja nogometne šole na podlagi pridobljenih izkušenj iz preteklih let prilagojen glede na prostorske možnosti, razpoložljive rekvizite in izkušnje z delom v okviru interesne nogometne dejavnosti.
 

VADBENE POVRŠINE IN INFRASTRUKTURA 

Infrastrukturni pogoji kluba niso slabi. Za treninge, vadbo in tekme uporabljamo veliko igrišče z naravno travo velikosti 101x64 metrov, zraven glavnega igrišča uporabljamo pomožno igrišče velikosti 80x50 metrov. V slabem vremenu uporabljamo pomožno plastično igrišče velikosti 40x20 metrov.

V zimskem času uporabljamo telovadnico v OŠ Videm in telovadnico OŠ Podlehnik.

Prostori delovanja NŠ so v novih klubskih prostorih, ki nam omogočajo odlične pogoje za delovanje in so narejeni v skladu z zahtevami licenčnih organov NZS. Klubski prostori omogočajo tekmovanje v najvišjih državnih ligah pod okriljem NZS.

  

KOLEDAR VEČJIH AKTIVNOSTI NOGOMETNE ŠOLE NK VIDEM V TS 2016/2017

DATUM

AKTIVNOST

LOKACIJA

URA

RAZNO

28.8-30.10.2016

Tekmovanje v MNZ Ptuj

TS 2016/2017

spomladanski del

U19,U17, U13, U11, U9, U7

Športni park ŠD Videm

 

Odigrano bo približno 50 tekem v vseh selekcijah na igrišču Videm

24-25. 9.2016

Turnir U 7,9,11,13

Povabljene ekipe

Športni park ŠD Videm

8.00-14.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

30.11.2016

Občinski Turnir- mali nogomet

Selekcije U7,9,11,13,

Telovadnica OŠ Videm

8.00-18.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

30.11-31.12.2016

Zimska liga v malem nogometu občina Videm

Telovadnica OŠ Videm

 

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

Februar 2017

Turnir U 7,9,11,13

Telovadnica OŠ

 Videm

13.00-18.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

15.3-30.6.2017

Tekmovanje v MNZ Ptuj

TS 2016/2017

spomladanski del

U19,U17, U13, U11, U9, U7

Športni park ŠD Videm

 

Odigrano bo približno 50 tekem v vseh selekcijah na igrišču Videm

April 2017

Turnir U 9 in U 11

povabljene ekipe

Športni park ŠD Videm

8.00-14.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

Junij 2017

Zaključne revije U 9 in U 11

U 13 MNZ PTUJ

Športni park ŠD Videm

8.00-14.00

Sodelujejo vseh ekipe MNZ Ptuj

Tekmovalna sezona v ligah pod okriljem NZS (nogometne zveze Slovenije) in MNZ Ptuj (medobčinske nogometna zveza Ptuj) traja od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. Letni koledar aktivnosti  je narejen za to obdobje, ki traja eno leto.

POROČANJE

Vodstvo NŠ na letni skupščini kluba poroča o delovanju NŠ. Letno poročilo predsedniku kluba (pripravi vodstvo nogometne šole). Vodja oz. namestnik NŠ redno poročata o delu NŠ na rednih sestankih UO ŠD Videm.

Analizo opravljenih aktivnostih opravi vodja in namestnik NŠ na rednih mesečnih sestankih vodstva NŠ in trenerjev. Trenerji v rednih mesečnih poročilih poročajo o delovanju selekcij vodstvu NŠ.

 Potrdil upravni odbor ŠD Videm na svoji redni seji dne 1. 7. 2016.

 

 

 

PRAVILNIK O VADNINI SELEKCIJ

 

U7, U 9, U 11, U 13, U 17 IN U19

 

ŠD VIDEM

 

Vadnina je obvezna za vse člane selekcij U 7, U 9, U 11, U 13 in U 17, ki želijo trenirati po nogometnem programu NŠ NK Videm. Namenjena je izključno plačilu osnovnih stroškov mlajših nogometnih selekcij NŠ NK Videm (plačilo sodnikov, prijavnine, plačilo terminov v dvorani, nabava športnih rekvizitov in opreme, pijača, hrana …). Selekcija U 19 je upravičena plačevanja vadnine (v primeru, da igralec mladinske ekipe predčasno zapusti klub se mu zaračuna letna vadnina za vsako sezono igranja v mladinski ekipi oziroma se plača odškodnina za prestop igralcev po pravilniku NZS).

 

Vadnino plačujejo vsi igralci, registrirani in neregistrirani. Plačila je lahko delno oproščen igralec, ki zaradi opravičene odsotnosti (bolezen ali težja poškodba) daljše od dveh mesecev ni bil prisoten pri vadbi oz igralec, ki zaradi tehtnih razlogov ne more poravnat vadnine (za vsak primer posebej odloča vodstvo NŠ).

 

Letna vadnina za treniranje v selekcijah NŠ NK Videm znaša 100 €. Vadnina se plačuje in poravna v desetih mesečnih obrokih v minimalnem znesku obroka 10 €. Možno je plačilo v enkratnem znesku. Plačilo se izvaja za vsak mesec posebej do 15. v tekočem mesecu za mesec nazaj. Celotni znesek vadnine je potrebno poravnati do zaključka tekmovalne sezone do 20. junija.

 

V primeru, da sta v vadbeni proces nogometne šole vključena dva otroka iz ene družine je drugi otrok oproščen plačila v višini 50% (50 €) letnega zneska. V primeru, da so v vadbeni proces vključeni trije otroki in več iz ene družine so vsi otroci od tretjega naprej opravičeni plačevanja vadnine.

 

Višina vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj letno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na deset mesecev tekmovalne sezone, ne plača pa se za čas tekmovalnega premora v mesecu juniju in juliju.

 

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica ob dokazilu, da ima igralec poravnane vse obveznosti iz naslova vadnine.

 

Način plačila je določen s strani UO ŠD Videm. Znesek plačila se poravna z gotovino za vsako plačilo pa se izda potrdilo o plačilu s strani ŠD Videm.

 

Videm pri Ptuju, dne: 1. 8. 2016                                                                UO ŠD Videm