mail  Prijava

Nogometna šola

NOGOMETNA ŠOLA NOGOMETNEGA KLUBA VIDEM

 

 

ORGANIZACIJA, DELOVANJE IN PROGRAM

NOGOMETNE ŠOLE

NOGOMETNEGA KLUBA VIDEM

V TS 2016/2017

SPLOŠNO

Nogometna šola nogometnega kluba Videm je sekcija, ki deluje v ŠD Videm. NŠ je ustanovljena z namenom ustanavljanja, delovanja in vodenja selekcij NŠ za potrebe ŠD Videm. Vse selekcije so uradno vključene v sistem tekmovanja v MNZ Ptuj in NZS Slovenije.

NŠ NK Videm ima v tekmovalnem letu 2016/2017 naslednje selekcije, ki so aktivno vključene v tekmovanja pod okriljem MNZ Ptuj.

- U 19 mladina,

- U 17 kadeti,

- U 13 mlajši dečki

- U 11 starejši cicibani,

- U 9 cicibani,

- U 7 mlajši cicibani.

Vse selekcije so registrirane v MNZ Ptuj. Vsi igralci so registrirani v skladu s pravili NZS.

Vodstvo NŠ NK Videm:

Vodja NŠ NK Videm podpredsednik ŠD Videm Darko Jeza,

Namestnik vodje NŠ NK Videm član UO ŠD Videm Miran Selak

Član vodstva NŠ NK Videm član UO ŠD Videm Milorad Šipek,

Predstavnik staršev  selekcije U 19, član UO sekretar NK Videm Stanko Simonič, 

Predstavnik staršev selekcije U 17, Janko Rogina,

Predstavnik staršev selekcije U 13, Vinko Ciglar,

Predstavnik staršev selekcije U 11, Izidor Hrga,

Predstavnik staršev selekcije U 9, Primož Gorše

Predstavnik staršev selekcije U 7, Milan Šeliga

NŠ NK Videm je ena izmed sekcij, ki delujejo pod okriljem ŠD Videm. Odgovornost za delo in delovanje NŠ NK Videm je izključno naloga vodstva NŠ. Vodja oz. namestnik NŠ redno poročata o delu NŠ na rednih sestankih UO ŠD Videm in na redni letni konferenci ŠD Videm.

Finančni del nalog opravlja blagajničarka ŠD Videm z obvezno odobritvijo vodstva NŠ in UO ŠD Videm. Vse ostale aktivnosti in naloge za potrebe NŠ so izvajajo pod okriljem ŠD Videm oz. UO ŠD Videm (urejanje igrišč, pranje opreme, vzdrževanje objektov in opreme, ostale skupne naloge……………). 

NALOGE NŠ NK VIDEM 

1. Organizacija kvalitetne vadbe nogometa za mlade od 6 do 19 let (primerljive s katerokoli nogometno šolo v MNZ Ptuj).

2. Zagotoviti ustrezne kadrovske, finančne, administrativne, infrastrukturne, strokovne in ostale pogoje za kvalitetno vadbo.

3. Kvantiteta: zagotoviti čim večje število igralcev - pridobiti čim širšo bazo nogometašev začetnikov, saj le to zvišuje možnost pridobitve talentiranih posameznikov.

4. Kvaliteta: selekcioniranje in usmerjajne nogometašev v ustrezne programe; najsposobnejšim zagotavljati najzahtevnejšo in najkvalitetnejšo vadbo, manj sposobne pa v sodelovanju z drugimi klubi usmerjati v manj zahteven nogomet.

5. Uveljavljanje igralcev iz nogometne šole v članskem nogometu.

6. Vzgoja nogometašev v zdrave osebnosti z ustreznimi vrednotami.

7. Kvalitetno sodelovanje s starši (ob ustrezni razmejitvi vlog klub-trener-igralec-starši).

8. Sodelovanje s šolo; spremljati, sodelovati in pomagati na izobraževalni poti igralcev; na račun nogometa nikoli zanemarjati izobraževanja.

9. Igralcem in staršem posredovati ustrezne informacije o vseh stvareh, ki so povezane z nogometom in so pomembne za njihovo odločanje na nogometni poti.

10. Skrbeti za razvoj drugih nogometnih struktur – sodnikov, trenerjev, funkcionarjev (igralce,    ki izgubijo motiv po treniranju nogometa usmerjati v ta področja).

  1. CILJI  NŠ NK VIDEM 2015-2019

NŠ NK Videm si za obdobje 2015-2019 zadaja realne cilje. Smatramo, da imamo kvalitetno nastavljene programe delovanja in je zato v prvi vrsti pomembna kvalitetna in natančna izvedba.

V naslednjih letih je želja ustanovit še preostale selekcije, ki manjkajo v NŠ NK Videm (trenutno manjka selekcija U15 in povezovanje z drugimi primerljivimi nogometnimi šolami v MNZ Ptuj).

Pomembne cilje smo si zadali predvsem na infrastrukturnem, kadrovskem in organizacijskem delu. Za dosego teh ciljev bo pomembno predvsem trdo delo vodstva, pri zagotavljanju ustreznih finančnih sredstev.

TRENERJI PO SELEKCIJAH

Izbor trenerjev mora zadovoljiti kriterije po predpisih trenerske organizacije in tekmovalnega pravilnika MNZ Ptuj, ki predpisuje licence za posamezno tekmovanje. Trenerji se odgovorno in redno udeležujejo seminarjev in dodatnih izobraževanj ter se redno udeležujejo strokovnih sestankov.

Trenerski kader NŠ NK Videm v tekmovalni sezoni 2016/2017

 

EKIPA

TRENER

IZOBRAZBA

1.

Vodja NŠ

Jeza Darko

B

2.

U-19

Jeza Darko

Šmigoc Leopold

Luka Gajšek

B

C

C

3.

U-17

Simonič Jernej

C

4.

U-13

Vinko Damjan

C

5.

U-11

Selak Miran

C

6.

U-9

Šeliga Milan

B

7.

U-7

Topolovec Matej

šolanje za C

PROGRAM DELA MLADIH V NŠ NK VIDEM

Program dela je usmerjen v navajanje na zdravo življenje, vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih, navajanje na medsebojno sodelovanje v skupini in še posebej v pripravljenost na vključevanje v proces treninga, utrjevanje interesa za nogomet in delovne navade, pridobivanje ustreznega teoretičnega znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih in psihičnih lastnosti, specifičnih nogometnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih igralnih situacij in samostojno ustvarjalno reševanje nalog ter pridobivanje igralnih izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih. Sam program dela je bil za potrebe delovanja nogometne šole na podlagi pridobljenih izkušenj iz preteklih let prilagojen glede na prostorske možnosti, razpoložljive rekvizite in izkušnje z delom v okviru interesne nogometne dejavnosti.
 

VADBENE POVRŠINE IN INFRASTRUKTURA 

Infrastrukturni pogoji kluba niso slabi. Za treninge, vadbo in tekme uporabljamo veliko igrišče z naravno travo velikosti 101x64 metrov, zraven glavnega igrišča uporabljamo pomožno igrišče velikosti 80x50 metrov. V slabem vremenu uporabljamo pomožno plastično igrišče velikosti 40x20 metrov.

V zimskem času uporabljamo telovadnico v OŠ Videm in telovadnico OŠ Podlehnik.

Prostori delovanja NŠ so v novih klubskih prostorih, ki nam omogočajo odlične pogoje za delovanje in so narejeni v skladu z zahtevami licenčnih organov NZS. Klubski prostori omogočajo tekmovanje v najvišjih državnih ligah pod okriljem NZS.

  

KOLEDAR VEČJIH AKTIVNOSTI NOGOMETNE ŠOLE NK VIDEM V TS 2016/2017

DATUM

AKTIVNOST

LOKACIJA

URA

RAZNO

28.8-30.10.2016

Tekmovanje v MNZ Ptuj

TS 2016/2017

spomladanski del

U19,U17, U13, U11, U9, U7

Športni park ŠD Videm

 

Odigrano bo približno 50 tekem v vseh selekcijah na igrišču Videm

24-25. 9.2016

Turnir U 7,9,11,13

Povabljene ekipe

Športni park ŠD Videm

8.00-14.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

30.11.2016

Občinski Turnir- mali nogomet

Selekcije U7,9,11,13,

Telovadnica OŠ Videm

8.00-18.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

30.11-31.12.2016

Zimska liga v malem nogometu občina Videm

Telovadnica OŠ Videm

 

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

Februar 2017

Turnir U 7,9,11,13

Telovadnica OŠ

 Videm

13.00-18.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

15.3-30.6.2017

Tekmovanje v MNZ Ptuj

TS 2016/2017

spomladanski del

U19,U17, U13, U11, U9, U7

Športni park ŠD Videm

 

Odigrano bo približno 50 tekem v vseh selekcijah na igrišču Videm

April 2017

Turnir U 9 in U 11

povabljene ekipe

Športni park ŠD Videm

8.00-14.00

Sodelujejo vsa društva v ŠZ Videm in ostala društva

Junij 2017

Zaključne revije U 9 in U 11

U 13 MNZ PTUJ

Športni park ŠD Videm

8.00-14.00

Sodelujejo vseh ekipe MNZ Ptuj

Tekmovalna sezona v ligah pod okriljem NZS (nogometne zveze Slovenije) in MNZ Ptuj (medobčinske nogometna zveza Ptuj) traja od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. Letni koledar aktivnosti  je narejen za to obdobje, ki traja eno leto.

POROČANJE

Vodstvo NŠ na letni skupščini kluba poroča o delovanju NŠ. Letno poročilo predsedniku kluba (pripravi vodstvo nogometne šole). Vodja oz. namestnik NŠ redno poročata o delu NŠ na rednih sestankih UO ŠD Videm.

Analizo opravljenih aktivnostih opravi vodja in namestnik NŠ na rednih mesečnih sestankih vodstva NŠ in trenerjev. Trenerji v rednih mesečnih poročilih poročajo o delovanju selekcij vodstvu NŠ.

 Potrdil upravni odbor ŠD Videm na svoji redni seji dne 1. 7. 2016.

 

 

 

PRAVILNIK O VADNINI SELEKCIJ

 

U7, U 9, U 11, U 13, U 17 IN U19

 

ŠD VIDEM

 

Vadnina je obvezna za vse člane selekcij U 7, U 9, U 11, U 13 in U 17, ki želijo trenirati po nogometnem programu NŠ NK Videm. Namenjena je izključno plačilu osnovnih stroškov mlajših nogometnih selekcij NŠ NK Videm (plačilo sodnikov, prijavnine, plačilo terminov v dvorani, nabava športnih rekvizitov in opreme, pijača, hrana …). Selekcija U 19 je upravičena plačevanja vadnine (v primeru, da igralec mladinske ekipe predčasno zapusti klub se mu zaračuna letna vadnina za vsako sezono igranja v mladinski ekipi oziroma se plača odškodnina za prestop igralcev po pravilniku NZS).

 

Vadnino plačujejo vsi igralci, registrirani in neregistrirani. Plačila je lahko delno oproščen igralec, ki zaradi opravičene odsotnosti (bolezen ali težja poškodba) daljše od dveh mesecev ni bil prisoten pri vadbi oz igralec, ki zaradi tehtnih razlogov ne more poravnat vadnine (za vsak primer posebej odloča vodstvo NŠ).

 

Letna vadnina za treniranje v selekcijah NŠ NK Videm znaša 100 €. Vadnina se plačuje in poravna v desetih mesečnih obrokih v minimalnem znesku obroka 10 €. Možno je plačilo v enkratnem znesku. Plačilo se izvaja za vsak mesec posebej do 15. v tekočem mesecu za mesec nazaj. Celotni znesek vadnine je potrebno poravnati do zaključka tekmovalne sezone do 20. junija.

 

V primeru, da sta v vadbeni proces nogometne šole vključena dva otroka iz ene družine je drugi otrok oproščen plačila v višini 50% (50 €) letnega zneska. V primeru, da so v vadbeni proces vključeni trije otroki in več iz ene družine so vsi otroci od tretjega naprej opravičeni plačevanja vadnine.

 

Višina vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj letno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na deset mesecev tekmovalne sezone, ne plača pa se za čas tekmovalnega premora v mesecu juniju in juliju.

 

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica ob dokazilu, da ima igralec poravnane vse obveznosti iz naslova vadnine.

 

Način plačila je določen s strani UO ŠD Videm. Znesek plačila se poravna z gotovino za vsako plačilo pa se izda potrdilo o plačilu s strani ŠD Videm.

 

Videm pri Ptuju, dne: 1. 8. 2016                                                                UO ŠD Videm

 

Treningi ŠD Videm

 

 

PONEDELJEK 

17.09.

TOREK

18.09.

SREDA

19.09.

ČETRTEK

20.09.

PETEK

21.09.

SOBOTA

22.09.

NEDELJA

23.09.

ČLANI

 TRENING 

18:00

 

 

 TRENING 

18:00


 

 TRENING 

18:00

 6.KROG 3.SNL SEVER DRAVINJA - VIDEM V SLOVENSKIH KONJICAH 

OB 

16:00

 

MLADINA

 

TRENING

17:30

 

 TRENING 

17:00 

 

 

 2.KROG VIDEM - BOČ POLJČANE NA VIDMU

OB

16:00

ST. DEČKI

 TRENING

17:00

 TRENING 

17:30

 

 TRENING

17:00 

4.KROG ALUMINIJ - VIDEM V KIDRIČEVEM

OB

17:00

 

 

 U13

TRENING

17:00

3..KROG VIDEM - OPLOTNICA NA VIDMU

OB

17:00 

  TRENING

17:00


 

     

 U11

 

 

 

 TRENING

16:00

 

 TRENING 

16:00

 

 

 

 4.KROG VIDEM - LESKOVEC / CIRKULANE NA VIDMU

OB

10:30

 U 9

 

 

 TRENING 

16:00 

 TRENING 

16:00

 

4..KROG  TRŽEC / PODLEHNIK - VIDEM V TRŽCU

OB

10:30 

 
 U 7
 

 

 TRENING

16:00

TRENING

16:00

  

 

 

VETERANI

 4.KROG POHORJE OPLOTNICA - VIDEM NA VIDMU 

OB 

17:30 


 

 

 5.KROG VIDEM - ZGORNJA POLSKAVA NA VIDMU 

OB 

17:30  

   

VRATARJI

 


 TRENING  

17:30 

TRENING

17:30


   

VABILO

VABIMO VAS, DA VPIŠETE SVOJE OTROKE V NOGOMETNO ŠOLO ŠD VIDEM LETNIKI 2013 IN STAREJŠI. Z DELOM V NOVI SEZONI PRIČNEMO Z 1.8.2018. SELEKCIJA U7 PA Z 16.08.2018. TRENINGI BODO POTEKALI NA IGRIŠČIH V ŠPORTNEM PARKU VIDEM IN TELOVADNICI VIDEM. VSE INFORMACIJE IMATE NA ZAVIHKU NOGOMETNA ŠOLA. PRIDRUŽITE SE NAM. INFORMACIJE NA TEL. 031 676 073 MIRAN.

 Sezona 2018/2019 » 3.SNL sever » 5. kolo » Rezultati

 Klubi 

1. Videm pri Ptuju 5 5 0 0 10:3 15
2. Šmartno 1928 5 4 0 1 11:4 12
3. Kety emmi Bistrica 5 3 1 1 11:3 10
4. Šampion 5 2 1 2 10:7 7
5. Zreče 4 1 2 1 3:3 5
6. Dravinja 5 1 2 2 3:5 5
7. Tehnotim Pesnica 4 1 1 2 4:7 4
8. Avto Grubelnik Dravograd 4 1 0 3 4:13 3
9. Pohorje 4 0 2 2 5:8 2
10. Mons Claudius 5 0 1 4 5:13 1

Tekme 

Ruše 15.09.18 16.30 Pohorje Kety emmi Bistrica 1 : 3 (1 : 1)  
Dravograd 16.09.18 16.30 Avto Grubelnik Dravograd Dravinja 3 : 1 (3 : 0)  
Videm 16.09.18 10.30 Videm pri Ptuju Tehnotim Pesnica 2 : 0 (1 : 0)  
Rogatec 15.09.18 16.30 Mons Claudius Zreče 1 : 1 (1 : 0)  
Šmartno ob paki 16.09.18 16.30 Šmartno 1928 Šampion 1 : 0 (0 : 0)  

Sezona 2018/2019 » 3.SNL sever » 6. kolo » Razpored tekem

Slovenske Konjice 22.09.18 ob 16.00 - ŠRC Dobrava Sodniki Delegat
Dravinja Videm pri Ptuju Gergič Nejc
Perger Primož
Holcman Aljaž
Avdagić Meho
Ruše 22.09.18 ob 16.00 - Igrišče Ruše Sodniki Delegat
Pohorje Avto Grubelnik Dravograd Goričan Vojko
Mijatović Veljko
Vozlič Darko
Germič Dejan
Slovenska Bistrica 22.09.18 ob 16.00 - Športni park Slovenska Bistrica Sodniki Delegat
Kety emmi Bistrica Šampion Šorli Armando
Topolnik Gorazd
Špur Staša
Babič Stanislav
Zreče 22.09.18 ob 16.00 - Igrišče Zreče Sodniki Delegat
Zreče Šmartno 1928 Veselič Samo
Biškup Matej
Friš Tadej
Koren Jožef
Pesnica 22.09.18 ob 16.00 - Igrišče Pesnica Sodniki Delegat
Tehnotim Pesnica Mons Claudius Bukovec Miran
Tušak Nejc
Vrabel Tanja
Alič Selim

 

Sezona 2018/2019 » Mladina MNZ Ptuj » 1. kolo » Rezultati

 Klubi 

1. NK BOČ Poljčane 1 1 0 0 3:0 3
2. Leskovec 1 1 0 0 3:2 3
3. NK Apače 1 0 1 0 3:3 1
4. NK Podvinci 1 0 1 0 3:3 1
5. NK Pragersko 1 0 0 1 2:3 0
6. Ormož 1 0 0 1 0:3 -1
7. Videm pri Ptuju 0 0 0 0 0:0 0
8. Korant Bukovci 0 0 0 0 0:0 0

 Tekme 

Poljčane 16.09.18 16.00 NK BOČ Poljčane Ormož 3:0 ()  
Podvinci 16.09.18 13.30 NK Podvinci NK Apače 3 : 3 (1 : 0)  
Leskovec 16.09.18 16.00 Leskovec NK Pragersko 3 : 2 (2 : 1)  

 Sezona 2018/2019 » Mladina MNZ Ptuj » 2. kolo » Razpored tekem

Ormož 22.09.18 ob 16.00 - ŠP Mestna graba Ormož    
Ormož NK Podvinci    
Apače 23.09.18 ob 16.00 - Športni park Apače    
NK Apače Leskovec    
Videm 23.09.18 ob 16.00 - Športni park Videm    
Videm pri Ptuju NK BOČ Poljčane    
Bukovci 23.09.18 ob 16.00 - Igrišče Bukovci    
Korant Bukovci NK Pragersko    

 

Sezona 2018/2019 » Starejši dečki 1. razred MNZ Ptuj » 3. kolo » Rezultati

 Klubi

1. NŠ Zavrč 3 3 0 0 9:4 9
2. Drava Dakinda Ptuj 3 2 1 0 25:3 7
3. Aluminij 3 1 2 0 8:2 5
4. Podvinci 1 1 0 0 5:0 3
5. Videm pri Ptuju 2 1 0 1 5:3 3
6. NK Kety emmi Bistrica 2 0 2 0 1:1 2
7. Gerečja vas Golgeter 3 0 1 2 1:7 1
8. Korant Stojnci Gorišnica 3 0 0 3 5:14 0
9. Tržec 2 0 0 2 0:25 0

Tekme

Stojnci 14.09.18 17.00 Korant Stojnci Gorišnica Drava Dakinda Ptuj 3 : 5 (1 : 3)  
Gerečja vas 14.09.18 17.00 Gerečja vas Golgeter Aluminij 1 : 1 (0 : 0)  
Videm 14.09.18 17.00 Videm pri Ptuju NŠ Zavrč 2 : 3 (0 : 1)  

 

Sezona 2018/2019 » Starejši dečki 1. razred MNZ Ptuj » 4. kolo » Razpored tekem

Podvinci 20.09.18 ob 17.00 - Igrišče Podvinci    
Podvinci Korant Stojnci Gorišnica    
Tržec 21.09.18 ob 17.00 - Športni park Tržec    
Tržec NK Kety emmi Bistrica    
  21.09.18 ob 17.00 -    
prost NŠ Zavrč    
Kidričevo 21.09.18 ob 17.00 - Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1    
Aluminij Videm pri Ptuju    
Drava Ptuj 21.09.18 ob 17.00 - Mestni stadion Ptuj - igrišče z UT    
Drava Dakinda Ptuj Gerečja vas Golgeter

Sezona 2018/2019 » Mlajši dečki 2. razred Zahod MNZ Ptuj » 2. kolo » Rezultati

 Klubi

1. NK BOČ Poljčane 2 2 0 0 15:6 6
2. TRŽEC - PODLEHNIK 2 1 0 1 15:8 3
3. NK Majšperk DOLINA WINETTU 2 1 0 1 9:8 3
4. Videm pri Ptuju 2 1 0 1 8:7 3
5. Spodnja Polskava 2 1 0 1 6:11 3
6. Oplotnica 2 0 0 2 2:15 0

Tekme

Spodnja Polskava 11.09.18 17.00 Spodnja Polskava Oplotnica 5 : 0 (2 : 0)  
Videm 11.09.18 17.00 Videm pri Ptuju NK BOČ Poljčane 4 : 5 (2 : 2)  
Tržec 11.09.18 17.00 TRŽEC - PODLEHNIK NK Majšperk DOLINA WINETTU 4 : 7 (2 : 1)  

Sezona 2018/2019 » Mlajši dečki 2. razred Zahod MNZ Ptuj » 3. kolo » Razpored tekem

Majšerk 17.09.18 ob 17.00 - Športni park Majšperk Sodniki  
NK Majšperk DOLINA WINETTU Spodnja Polskava Šlamberger Matic  
Poljčane 17.09.18 ob 17.00 - Igrišče Boč Poljčane Sodniki  
NK BOČ Poljčane TRŽEC - PODLEHNIK Gojčič Tomaž  
Videm 18.09.18 ob 17.00 - Športni park Videm Sodniki  
Oplotnica Videm pri Ptuju Prelog Blaž

Sezona 2018/2019 » Cicibani U-11 Center 2 MNZ Ptuj » 4. kolo » Razpored tekem

Videm 23.09.18 ob 10.30 - Športni park Videm    
Videm pri Ptuju Leskovec-Cirkulane    
Tržec 23.09.18 ob 10.30 - Športni park Tržec    
Tržec ŠD Grajena    
Pragersko 23.09.18 ob 10.30 - Igrišče Pragersko    
Nk Pragersko NK Skorba Golgeter

Sezona 2018/2019 » Cicibani U-9 Zahod MNZ Ptuj » 4. kolo » Razpored tekem

Tržec 22.09.18 ob 10.30 - Športni park Tržec - pomožno igrišče    
TRŽEC - PODLEHNIK Videm pri Ptuju    
Majšerk 22.09.18 ob 10.30 - Športni park Majšperk    
NK Majšperk picerija Špajza NK Zgornja Polskava    
Spodnja Polskava 22.09.18 ob 10.30 - Igrišče Spodnja Polskava    
Spodnja Polskava NK BOČ Poljčane    
Pragersko 22.09.18 ob 10.30 - Igrišče Pragersko    
Nk Pragersko Hajdoše Golgeter

 

Sezona 2018/2019 » Veterani 40 MNZ Ptuj » 3. kolo » Rezultati

 Klubi

 

1. Videm pri Ptuju 3 3 0 0 10:1 9
2. Ormož 3 2 0 1 4:1 6
3. Pohorje Oplotnica 3 1 1 1 2:3 4
4. Zgornja Polskava 3 1 0 2 2:5 3
5. Hajdoše 3 1 0 2 2:8 3
6. Majšperk 3 0 1 2 2:4 1

 

Tekme

 

Hajdoše 13.09.18 17.30 Hajdoše Ormož 0:1 ()  
Videm 17.09.18 17.30 Pohorje Oplotnica Videm pri Ptuju 1:3 ()  
Zgornja Polskava 14.09.18 17.30 Zgornja Polskava Majšperk 2:1 ()  


Sezona 2018/2019
» Veterani 40 MNZ Ptuj » 4. kolo » Razpored tekem

Hajdoše 20.09.18 ob 17.30 - Igrišče Hajdoše    
Hajdoše Pohorje Oplotnica    
Ormož 21.09.18 ob 17.30 - ŠP Mestna graba Ormož    
Ormož Majšperk    
Videm 21.09.18 ob 17.30 - Športni park Videm    
Videm pri Ptuju Zgornja Polskava

Člansko moštvo NK VIDEM

CLANI

 

 IGRALCI

  

Zelenik Matic 
Zelenik
Matic
 
Datum rojstva
29.03.1999

  

IMGP1101 
Šmigoc
Leopold
 
Datum rojstva
21.02.1971

  

Luka Mikić 
Mikić
Luka
 
Datum rojstva
04.11.1996
 

  

David Kozel 
Kozel
David
 
Datum rojstva
07.07.2000

  

Kostanjevec Alen 
Kostanjevec
Alen
 
Datum rojstva
24.12.1988

  

IMGP1123 
Cafuta
Gregor
 
Datum rojstva
18.01.1995
 

  

Jan Bracic c 
Bračič
Jan
 
Datum rojstva
05.08.1998

  

Adedoja Sulaimon Fatai 
Fatai
Adedoja
 Sulaimon
Datum rojstva
27.11.1987

  

IMGP1141 
Krajnc
Sebastjan
 
Datum rojstva
13.09.1995
 

  

Zemljarič Marko 
Zemljarič
Marko
 
Datum rojstva
04.07.1998

  

Bozak Dominik 
Božak
Dominik
 
Datum rojstva
30.04.1991

  

Lah Miha 
Lah
Mihael
 
Datum rojstva
21.11.1986
 

  

Blaz Lovenjak 
Lovenjak
Blaž
 
Datum rojstva
 19.11.1998

  

Tement Ziga1 
Tement
Žiga
 
Datum rojstva
27.10.1988

  

Antolic Nikola 
Antolić
Nikola
 
Datum rojstva
06.08.1992
 

  

Vajda Jaka 
Vajda
Jaka
 
Datum rojstva
10.02.1999

  

IMGP1120 
Plajnšek
Žan
 
Datum rojstva
28.09.1998

  

IMGP1125 
Zemljak
Blaž
 
Datum rojstva
03.01.1994
 

  

IMGP1147 
Kmetec
Matic
 
Datum rojstva
19.08.1994

  

Hliš Zan 
Hliš
Žan
 
Datum rojstva
26.08.1988

  

Mohorko Rok 
Mohorko
Rok
 
Datum rojstva
11.05.1999
 

  

Jan Cesar 
 Cesar
 Jan
 
 Datum rojstva 
 19.01.1998

  

Tim Lončarič 
Lončarič
Tim
 
Datum rojstva
11.04.1998 

  

Hojnik Robert 
Hojnik
Robert
 
Trener
 
 

 

 
 

Pogoji uporabe

Piškotki na sd.videm.si

 
O piškotkih
Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

 Kaj so piškotki?
So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.
 
Zakaj so piškotki potrebni?
So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.
Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

  • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
  • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
  • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene
  • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
  • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
  • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, …)
 
Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?
Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvo gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.
 
Kaj smo pripravili na sd.videm.si?
Vsem uporabnikom se ob prvem prikazu strani sd.videm.si na dnu pojavi pasica z besedilom "Ta spletna stran uporablja piškotke". V kolikor boste kliknili na "Dovoli piškotke" se vam bo ta nastavitev za vedno (oz. do izbrisa piškotkov) shranila na vaš računlanik. V kolikor pa ne boste kliknili na dovoljenje in boste nadaljevali z uporabo spletne strani, se bo pasica prikazovala toliko časa dokler ne dovolite, da se z uporabo strinjate, saj ste to nakazali s svojim dejanjem. Tako se vam bo ob ponovnem obisku sd.videm.si obvestilo pojavilo ponovno. Izbirate lahko katere piškotke želite sprejeti. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje spletne strani sd.videm.si.

Katere piškotke vsebuje spletna stran sd.videm.si in zakaj jih uporabljamo?
Piškotki, ki jih uporabljamo so namenjeni za:

  • Lastni CMS piškotek,
  • Statistika ogleda spletne strani.
 

Izdajatelj Oznaka piškotka Veljavnost Namen
sd.videm.si 4d3d87e67eb2aafe0469cfdeec0d9cf5 Poteče ob koncu seje Parameter za prilagajanje
uporabniške izkušnje na sd.videm.si
Google Analytics __utma 730 dni Parameter za vodenje
statistik ogleda strani na sd.videm.si
Google Analytics __utmb Poteče ob koncu seje Parameter za vodenje
statistik ogleda strani na sd.videm.si
Google Analytics

__utmc

Ob zaprtju brskalnika

Parameter za vodenje
statistik ogleda strani na sd.videm.si
Google Analytics

__utmv

Poteče ob koncu seje

Parameter za vodenje
statistik ogleda strani na sd.videm.si
Google Analytics

__utmz

182 dni

Parameter za vodenje statistik ogleda strani na sd.videm.si

 

Onemogočanje piškotkov
Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izklopite, sd.videm.si ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene.

Klub

ŠPORTNO DRUŠTVO VIDEM

VIDEM PRI PTUJU 53a

2284 VIDEM PRI PTUJU

 

Dejavnost: Tekmovalni šport in rekreacija

Matična številka: 5093198

Davčna številka: 59272139

TRR: SI56 0420 2000 0710 947 (Nova KB Maribor)

 

Št. članov: 150

 

Kontaktna oseba:

Renato Bračič - predsednik ŠD Videm

Mobi: 031 326 486

Selak Miran - administrator, član UO, trener U11

Mobi: 031 676 073

e-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.